Vrijdag 21 april – In de visie van VV Vorden staat het plezier en de beleving van de voetbalsport voorop. Tevens heeft de voetbalvereniging Vorden het verenigingsleven met vele overige activiteiten en evenementen hoog in het vaandel staan. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat iedereen en in het kader van dit protocol in het bijzonder de jeugd zich veilig voelt om aan deze activiteiten deel te nemen.

Het protocol seksuele intimidatie is door leden vastgesteld tijdens de ledenvergadering 28 juni 2016. In september is het gepresenteerd op de leiders/trainers bijeenkomst met het verzoek dit bij allen onder de aandacht te brengen. In de Technische Jeugdcommissie is het protocol onlangs geëvalueerd en de indruk bestaat dat het goed wordt nageleefd. Maar het blijft belangrijk dat allen zich bewust zijn van de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Dat geldt niet alleen voor leiders en trainers, maar ook ouders. Laten we elkaar regelmatig aanspreken op het nakomen van deze regels, zodat iedereen het normaal vindt om hierover te praten.

Klik  op de link Protocol seksuele intimidatie VV Vorden

Nooit één begeleider in kleedkamer bij jongens/meisjes onder 13

Een belangrijk regel in het protocol is dat er nooit 1 begeleider in de kleedkamer aanwezig is bij jongens of meisjes onder de 13 bij trainingen en wedstrijden. Dat betekent dat er altijd 2 begeleider zijn of niet 1. Hiermee wordt voorkomen dat een leider of trainer misbruik zou kunnen maken van de situatie dat hij alleen in de kleedkamer aanwezig is. De ledenvergadering heeft gekozen voor de leeftijd van 13, omdat ervan uit wordt gegaan dat de oudere jeugd in staat is om ongewenst seksuele gedrag door een begeleider te weerstaan.

De gedragsregels NOC*NSF

Het uitgangspunt voor het protocol zijn de gedragsregels van NOC*NSF voor seksuele intimidatie, waarvan de volgende het meest aansluiten bij onze situatie:

a)  De begeleider zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig en gerespecteerd voelt.

b)  De begeleider benadert de sporter op een wijze die de sporter in zijn waardigheid laat. De begeleider dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan functioneel noodzakelijk is.

c)   De begeleider vermijdt elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

d)  Seksuele handelingen en -relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 18 jaar zijn niet geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

e)  De begeleider raakt de sporter niet op een zodanige wijze aan dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking ervaart als seksueel of erotisch. Dit is doorgaans het geval bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. De begeleider gebruikt geen seksueel getinte verbale intimiteiten.

f)    De begeleider gaat tijdens training/-stages, wedstrijden en reizen respectvol om met de sporter en met de ruimte waarin de sporter aanwezig is, zoals de kleedkamer of de hotelkamer

g)  De begeleider is verplicht de sporter te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel overschrijdend gedrag.

h)  De begeleider is verplicht samen te werken met de belangenbehartiger van de (jeugdige) sporter of instanties, zodat zij hun werk goed kunnen uitvoeren.

i)    De begeleider geeft de sporter geen vergoedingen met de bedoeling tegenprestaties te vragen. De begeleider neemt op zijn/haar beurt geen financiële beloning of geschenken aan van de sporter die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke of afgesproken honorering.

Aanspreekpunt bij klachten

Binnen de VV Vorden is de commissie ZDWDBV (zo doen we dat bij Vorden) het eerste aanspreekpunt voor eenieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie of over een concreet incident zoals (dreigen met) lichamelijk geweld en (vermoeden van) pesten en een gesprek wil met de vereniging. Ook kan een beroep worden gedaan op het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF is dat bereikbaar is op 0900 – 202 55 90.