logo

Vorden 5 november 2015 – Op woensdag 18 november as. wordt in de kantine ‘de Ark’  van het Sportpark ‘t Grote Veld de Algemene Ledenvergadering 2015 van v.v. Vorden gehouden. Alle leden zijn hiervoor inmiddels uitgenodigd en mocht u onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen dan kunt u dit bericht als zodanig beschouwen. Tevens zijn, net als de halfjaarlijkse extra ledenvergadering in juni, ook nu alle ouders van onze jeugdleden uitgenodigd om mee te denken en te praten over onze club, al hebben zij tijdens besluitvorming en bijvoorbeeld de bestuursverkiezing geen stemrecht.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 november is voorzitter William van der Veen aftredend en stelt zich na 9 jaar niet meer herkiesbaar. Het bestuur zal vice-voorzitter Marc van der Linden voorstellen als opvolger van William aan de ledenvergadering om de komende periode de voorzittershamer te hanteren. Tijdens dit agendapunt ‘bestuursverkiezing’ zal Janneke Hiddink aftreden en stelt het bestuur twee nieuwe bestuursleden voor met als portefeuille jeugdzaken en sponsoring, te weten Rien Wabeke en Hans Boers.

Hierbij kunt u inzage krijgen in de notulen van de laatste ‘halfjaarlijkse ledenvergadering’ en de vorige ‘Algemene Ledenvergadering’ van afgelopen jaar. Tevens is hierbij de agenda in te zien.

Notulen ledenvergadering – juni 2015 : notulen extraledenvergadering 30-06-2015

Agenda ledenvergadering 18 november 2015 : uitnodiging ledenvergadering 18 november 2015