Naar aanleiding van het rapport dat is ingediend bij het College betreffende de evaluatie van de Privatisering is duidelijk naar voren gekomen dat het veldentekort bij de v.v. Vorden nog steeds een probleem is. Bij de start van de privatisering in 2014 was het idee bij de Gemeente Bronckhorst dat door de vergrijzing en de geboortedaling het aantal leden vanzelf af zou nemen, maar na 6 jaar blijkt dit geenszins het geval en dit komt in het rapport dan ook duidelijk naar voren. Vandaar dat het College deze week een voorstel heeft ingediend aan de raad om de v.v. Vorden met een bedrag van 300.000 euro een tegemoetkoming te geven voor het veldentekort, dat anno 2020 nog nijpender is als bij de start van de privatisering in 2014.

‘Wij zijn natuurlijk enorm opgelucht en tevreden over deze uitspraak van het College, want na drie jaar energie, tijd en inspanning te hebben geleverd, kan er nu door de vereniging gestart worden met het uitvoeren van de benodigde plannen’ , aldus voorzitter Marc van der Linden. ‘In 2017 zijn wij begonnen met het benoemen van een speciale werkgroep (VVTT) die als opdracht kreeg het in kaart brengen van de problematiek rondom de velden en met namen de trainingsvelden. Tevens hebben wij destijds als bestuur de opdracht gegeven aan deze werkgroep (VVTT) om ook reeds oplossingen voor deze problemen aan te dragen, ook al wisten wij dat er toen nog geen financiële middelen waren om deze eventueel direct uit te voeren. Toen het voorlopige rapport in juni 2018 en het definitieve rapport in november 2018 tijdens de ledenvergadering werd gepresenteerd was het duidelijk wat de vereniging te doen stond. Er was overduidelijk sprake van een veldentekort en met de huidige oplossing (per toerbeurt gebruik maken van speelvelden om te trainen in combinatie met de oefenhoek) was er geen garantie om alle elftallen het gewenste aantal van 70 trainingen per jaar te laten volgen, omdat vooral in de natte maanden (nov t/m feb) de speelvelden veelvuldig worden afgekeurd.

Om te komen tot een oplossing via het uitbreiden van het aantal velden en vooral de financiering daarvan hebben wij destijds als bestuur besloten om een zogenaamd ‘driesporen beleid’ te volgen en dus met de Gemeente Bronckhorst in overleg te gaan en een samenwerking op te starten via 1) onderdeel worden van het project VO-Vorden met de mogelijkheid om het sportveld voor buitensport (gymles) niet bij de (nieuwe) school aan te leggen, maar om hier het Sportpark voor te gebruiken, 2) werkgroep evaluatie privatisering en 3) Sportpark ’t Grote Veld omturnen tot een ‘Open Club’ (dus het Sportpark voor meerdere doeleinden te gebruiken dan alleen voetbal).’, aldus Marc van der Linden namens het bestuur van v.v. Vorden.

 

In de afgelopen 2 jaar is er vooral enorm veel tijd en energie gestopt in het project ‘VO Vorden’ waarbij wij in de personen van Kees Jansen en Dick Wesselink vertegenwoordigd waren in de ‘Tandemgroep’ die uiteindelijk als projectgroep een voorstel ingediend hebben bij het College dat echter in oktober 2019 door de Raad niet is goed gekeurd en nu in Juli 2020 weer op de agenda staat.  Ook hebben wij zitting genomen in de werkgroep ‘Privatisering’ in de persoon van Wim Enzerink om samen met de Gemeente Bronckhorst de privatisering te evalueren en gezamenlijk met vertegenwoordigers van HC’03 en Basteom is er met een externe partij afgelopen najaar een rapport ingediend bij het College met daarin o.a. de vermelding van het nijpende veldentekort bij de v.v. Vorden (samen met Pax en Keyenburgse Boys). Het Project ‘Open Club’ is een continue proces, waarbij wij al vele jaren in samenwerking met diverse andere partijen het Sportpark open stellen voor overige activiteiten. In samenwerking met de Gemeente Bronckhorst ligt de nadruk de afgelopen 1,5 jaar om vooral de doelgroepen die bij de overheid hoog op de agenda staan (ouderen, statushouders, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een beperking) de gelegenheid bieden om te sporten en te bewegen.

Het collegevoorstel dat deze week kenbaar is gemaakt en op 2 juli op de agenda staat van de Raad, is uiteindelijk een voortvloeisel van de evaluatie Privatisering en ondanks dat het college niet alle voorstellen van de werkgroep heeft goed kunnen keuren, is het veldentekort van v.v. Vorden (en Pax en Keyenburgse Boys) gecompenseerd in de vorm van een bedrag van 300.000 euro en twee keer 25.000 euro. Deze beslissing kun je echter niet los zien van de ontwikkelingen en inspanningen vanuit de beide andere ‘stromen’ en wij zullen als v.v. Vorden dan ook volop verder gaan met de ontwikkelingen rondom ‘VO Vorden’ en ‘Open Club.

‘Wij hopen natuurlijk dat het definitieve besluit van de raad op 2 juli rondom dit onderwerp positief uit valt voor ons, maar zullen in de tussentijd volle kracht vooruit gaan om onze plannen te verwezenlijken. Met onze 550 leden en 31 teams (terwijl ingeschat werd dat wij in 2020 375 leden zouden hebben, omgerekend  23 teams) zal er een oplossing gevonden moeten worden voor het veldentekort en daarvoor heeft destijds de werkgroep VVTT al een aantal opties onderzocht. De komende maanden gaan wij met deze werkgroep en overige belangstellende leden aan de slag om a) tot een definitief plan te komen en b) de financiering rond te krijgen, want welk scenario wij ook kiezen er zal door ons als vereniging ook zeker nog een ton op tafel moeten komen, aldus Marc van der Linden, wie namens het bestuur alle vrijwilligers, leden en andere betrokkenen alvast enorm wil bedanken voor alle inspanningen, energie en tijd die in de laatste drie jaar rondom dit onderwerp gestoken is.