De huidige accommodatie kent zowel binnen als rondom de accommodatie een aantal onveilige situaties en slechte toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking. Dit maakt het werken in een vrijwilligersorganisatie lastig en leidt zelfs tot beperking in activiteiten. Voetbalvereniging Vorden wil sport en plezier voor een grote diversiteit aan leden willen bieden. Daarnaast wil de vereniging zich voorbereiden om nog energie bewuster te handelen en gezondheidsaspecten van de binnenruimte te optimaliseren. Zaken als het opwekken van zonne-energie, isoleren van het dak van de accommodatie, luchtcirculatie in de kantine & kleedkamers en het scheiden van afval behoren tot de zaken die nu onvoldoende geborgd zijn. De opkomst van dames en meiden voetbal vraagt daarnaast om extra gescheiden kleedruimtes waar de vereniging moeizaam in kan voorzien.

De binnen accommodatie dient toegankelijker en duurzamer en daarmee ook veiliger gemaakt te worden. Zaken als een toiletvoorziening voor minder validen behoren ingevuld te worden voor een sport waarbij iedereen welkom is. De ruimtes voor kleding & materialen, schoonmaakmaterialen en massage-herstelruimte zijn nu beperkt aanwezig en helemaal niet. Hier dienen betere voorzieningen voor getroffen te worden. Dit geldt ook voor ruimte van een betere scheiding van afvalmaterialen en alsmede extra kleedkamers voor de diversiteit aan leden die de vereniging verwelkomt.
Kortom er is noodzaak in termen van veiligheid en duurzaamheid, toekomstbestendig gericht in termen van iedereen is welkom, groei diversiteit van leden en bezoekers en toegankelijkheid.
Vanuit de voetbalvereniging Vorden zijn we zoekende naar constructieve aansluitingen op financiële bijdragen vanuit maatschappelijke instanties om noodzakelijke plannen met betrekking tot renovatie, verduurzaming en uitbreiding van onze accommodatie georganiseerd te krijgen. De plannen zijn verwoord in zogenaamde Masterplannen. Masterplan B1 betreft de aanpak aangaande beheersing en reductie van de energie en Masterplan B2 voor een duurzame en veilige omgeving waarbij we tevens graag op korte termijn onze milieu straat willen realiseren Deze uitgebreide plannen, uitgewerkt door vrijwilligers van de vereniging, in een onvoorstelbaar lastig bestuurlijke periode (corona en energiecrisis) dateren uit 2020 en zijn in de afgelopen jaren steeds verder aangescherpt.

Gesprekken en informatie uitwisseling met de gemeente Bronckhorst hebben tot niets geleid en als vereniging worden we telkenmale in de wachtkamer gezet. Een tendens die helaas meerdere lotgenoten ervaren. De privatisering leidt voor vereniging als de onze voor een bestuurlijke en financiële verzwaring, die op lange termijn niet te dragen valt zonder additionele steun. Het is erg spijtig dat het gemeentelijk Sportakkoord nu bevroren is. Onze vrijwilligers hebben een enorme bijdrage gehad in de ontwikkeling hiervan.

De Rabobank gaat daar heel anders mee om. Een team van professionals hebben onze plannen en verzoek bestudeerd en een prachtig bedrag van EUR 12.500 toegekend. Deze cheque is onlangs uitgereikt. De plannen van onze vereniging worden door de Rabobank een warm hart toegedragen. Het is een plan voor ruim 600 leden, 140 sponsoren, 260 vrijwilligers en een veelvoud aan supporters, donateurs, ouders en overige familieleden. Niet alleen een plan voor de voetballers maar ook voor andere sportverenigingen, organisaties en scholen die graag van dit mooie buitensportcomplex gebruik willen blijven maken. Het is een impulsbudget en tevens een (betaalbare) continuïteit voor de buitensport en de leefbaarheid in deze regio van de gemeente Bronckhorst. Rabobank hartelijk dank.

Niet alleen uitbreiding:
In de toegelichte plannen gaat het niet uitsluitend om een verbouwing c.q. uitbreiding van ons clubhuis. Het gaat om het realiseren van een toekomstig bestendig gebouw en ruimte om altijd te kunnen trainen & sporten in de buitenlucht en een duurzame, efficiënte en veilige accommodatie te bieden. Kortom het plan gaat om verduurzaming, efficiency en veiligheid, het is deels renovatie en deels uitbreiding.
Daarbij is verduurzaming helemaal een topic wat we voorrang hadden willen en moeten geven, zonder steun van de gemeente en/of overige instanties is het niet haalbaar om de verduurzaming ingang te zetten. Stilstand is achteruitgang en dat is wat nu gaande is binnen de gemeente Bronckhorst op het gebied van sport en leefbaarheid. Praatsessies, rapporten en adviseurs van derden komen en gaan en ondertussen worden geen concrete acties gezet om de buitensport en in het bijzonder in de regio waar de voetbalvereniging Vorden actief te ondersteunen.

De gemeente Bronckhorst:
De v.v. Vorden tracht jaren de problematiek van de huisvesting, de verkeers-veiligheid, de parkeerproblematiek, de verduurzaming en de toegankelijkheid van de accommodatie aan de oude Zutphenseweg kenbaar te maken. Met enige regelmaat en urgentie is dit besproken en voorgelegd binnen de gemeente Bronckhorst. In vogelvlucht een stukje historie.
In het najaar van 2020 het verzoek tot vergunning voor masterplan B formeel bij het gemeentelijke apparaat ingediend en daarbij de verkeerveiligheid en parkeerproblematiek voorgelegd. In het voorjaar van 2021 heeft de vereniging actief deelgenomen aan interviews aangaande het zogenaamde Sportakkoord en de aanvraag nogmaals onder de aandacht gebracht. In het najaar 2021 actief mailverkeer met gemeente inzake onze plannen en aspecten nader uitgewerkt en gedeeld met de gemeente. Vervolgens is het voorjaar 2022 en worden diverse mails onbeantwoord stellen we de vraag hoe het staat met het proces en of er nog aanvullende stukken nodig zijn voor beoordeling van onze aanvraag. We vragen concreet om aandacht en hulp.

Het is 12 oktober 2022 en we hebben een escalatie mail gezonden naar de gemeente waarin we hebben verwoord dat onze plannen aan alle voorwaarden hebben voldaan maar dat deze bewust of onbewust niet zijn behandeld. 27 oktober 2022 heeft de vereniging persoonlijk een gesprek aangevraagd met de verantwoordelijke wethouder. In dit gesprek met de Gemeente is erkenning gegeven aan de misverstanden door interne afstemming en communicatie binnen de gemeente. De vereniging zou met haar plannen in de zgn. 2e tranche meedraaien voor financiële hulp. Het advies om energie -verduurzaming los te koppelen van masterplan B heeft de vereniging direct opgepakt en hier is een bescheiden bijdrage van de gemeente toegekend.

In het voorjaar van 2023 hebben vrijwilligers van de vereniging actief deelgenomen aan werksessies met betrekking tot voorzieningen sport en leefbaarheid. De uitkomsten daarvan laat nog steeds op zich wachten. Ondertussen zijn de plannen in mei 2023 nogmaals kenbaar gemaakt bij de gemeente en blijft het stil bij het navragen hoe het proces verloopt. De vereniging is nu ruim 3 jaar bezig om actieve ondersteuning vanuit de gemeente georganiseerd te krijgen voor de problematiek en de uitdagingen die er liggen op gebied van veiligheid, toegankelijkheid, verduurzaming en betaalbaarheid voor gemeenschap in deze regio van de gemeente Brockhorst.

Mocht u interesse hebben in onze plannen, bezoek dan onze website bekijk een van de PDF-bestanden waarbij de Masterplannen in meer detail zijn toegelicht.