Vorige week heeft de halfjaarlijkse ledenvergadering van de v.v. Vorden plaats gevonden, waarbij het dagelijkse bestuur in de personen van Marc van der Linden, Oscar Rondeel en Kees Jansen aftredend waren en herkozen werden en het bestuur in de persoon van Udo Heij is uitgebreid naar 7 personen. Tevens werden er enkele protocollen besproken, waarbij het gefaseerd in laten treden van het rook-protocol extra aandacht kreeg. Al met al was het een rustige (Ajax Champions Leaque, slecht weer en waarschijnlijk tevreden leden) ledenvergadering, waarbij de financiële situatie halverwege het seizoen 2019-2020 na de pauze werd besproken. 

Tijdens voorgaande ledenvergadering is er door verschillende leden aangehaald dat er behoefte is aan inzicht en duidelijkheid over bepaalde onderwerpen binnen de v.v. Vorden. Het bestuur heeft inmiddels op de website een groot aantal protocollen bekend gemaakt en deze zijn tijdens de ledenvergadering ook besproken. Vooral het ‘Alcohol- en Rook’ protocol kreeg de nodige aandacht en werd besproken en bediscussieerd zoals dit op de website (onderaan homepage) staat vermeld.

Tijdens het agendapunt ‘bestuursverkiezing’ waren de drie bestuursleden voorzitter Marc van der Linden, secretaris Oscar Rondeel en penningmeester Kees Jansen aftredend en herkiesbaar en werden alle drie voor een volgende periode herkozen, ware het niet dat voorzitter Marc van der Linden en secretaris Oscar Rondeel hun termijn hebben verlengd t/m het seizoen 2020-2021, oftewel de ledenvergadering in juni 2021.

Het bestuur heeft omwille van het brede takenpakket en diverse (tijdelijke) onderwerpen besloten om de formatie uit te breiden van 5 naar 7 personen. Tijdens de ledenvergadering in Juni 2019 is Wilbert de Leeuw voorgesteld en gekozen als bestuurslid ‘Accommodatie’ en in de vergadering van afgelopen week werd Udo Heij voorgesteld als 7e bestuurslid met de functie ‘Algemene Zaken’. Udo Heij is geen onbekende binnen onze vordense club en heeft veel zin in deze nieuwe bestuursfunctie.

“Ik ben erg blij tijdens de afgelopen ledenvergadering gekozen te zijn als bestuurslid Algemene Zaken. Sinds ik in 1992 in Vorden ben komen wonen, ben ik zeer betrokken bij de voetbalvereniging. In eerste instantie als voetballer, later als TJC-er en trainer en natuurlijk als vader van Jurre en Mette. Zij voetballen bij vv Vorden en ik train dit seizoen het team van Mette. 

En nu dus een bestuursfunctie. Bestuurslid algemene zaken geeft natuurlijk geen duidelijke gebied aan waarop ik actief zal zijn. Wij hebben samen besloten dat ik me o.a. ga bezighouden met het (her)schrijven en naleven van protocollen, de vrijwilligers en de ‘open club’. Met alle huidige ontwikkelingen zijn dit een onderwerpen die veel aandacht behoeven. Daarnaast hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de onderwerpen die aan de orde komen bij het besturen van onze voetbalvereniging. Ik heb er zin in!”