Alcohol & Roken bij VV Vorden

Inleiding, In overweging nemende dat:
• sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement „Alcohol & Roken in sportkantines‟;
• in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond;
• de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
• het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben en roken in de kantine te verbieden;
• in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
heeft het bestuur van de vvVorden het bestuursreglement „ Alcohol en Roken“ bij vvVorden’ ‟ vastgesteld en bekrachtigd in de ledenvergadering van november 2019.

Paragraaf 1 – Algemene bepalingen
Artikel 1 – Begripsbepalingen
1. Alcoholhoudende dranken & Roken:
• Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
• Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.
• Roken : sigaretten, sigaren, e-sigaret of andere vormen van roken.

2. Sociale Hygiëne:
• Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
• Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

3. Leidinggevenden:
Het bestuur heeft drie leden aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine. Voor vvVorden zijn dit anno 2017 de volgende personen :
Stef Kruip, geboren te Vorden op 19-05-1962
Ilse Mokkink (Oldenhave), geboren te Vorden op 22-04-2983
Roy Bohmer, geboren te Vorden op 26-07-1992

4. Barvrijwilliger:
Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2 – Wettelijke bepalingen
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking en niet rookbeleid moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:
1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
2. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.
7. Het is verboden om in de kantine en andere verblijven (kleedkamers, bestuurskamer etc.) te roken.

Artikel 3 – Vaststellen en wijzigen
1. Het bestuur van voetbalvereniging Vorden heeft het bestuursreglement ‘Alcohol en Roken bij vvVorden’ ‟ vastgesteld en bekrachtigd in de ledenvergadering van november 2019
2. Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te geven drank- en horecavergunning in werking.

Paragraaf 2 – Sociaal Hygiënische bepalingen
Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement
1. Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.
2. Het bestuursreglement alcohol in sportkantines van de sportvereniging of een kopie hiervan is aanwezig in de sportkantine.

Artikel 5 – Huis- en gedragsregels
1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras;
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
• Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
5. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan „100% Bob, 0% op‟. Hierbij zijn de belangrijkste noties: „Geen alcohol drinken als je nog moet rijden‟ en „Maak als het kan een Bob-afspraak‟.
6. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;
7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals „happy hours‟, en „meters bier‟ zijn in de kantine niet toegestaan;
8. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank;
9. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Artikel 6 – Openingstijden en schenktijden
1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning: 2 uur na de wedstrijd of training.
2. Op de volgende tijdstippen wordt conform de gemeentelijke verordening alcohol geschonken: gedurende de openingstijden van het clubhuis gedurende :
• ma – di- wo – do – vr 19:00 – 23:30, waarbij veelal ma, wo en vr de kantine gesloten is.
• Weekend : za : 13:00 – 18:00 en zo : 11:00 – 18:30
3. De standaard regel indien erop andere tijdstippen wordt getraind en/of gespeeld :
• 2 uur na de laatste wedstrijd en/of training het clubhuis geen alcohol meer schenkt.

Artikel 7 – Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers
Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:
1. Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud (advies NOC*NSF, wettelijke eis is 16 jaar);
2. Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
3. Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
4. Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden). Een online instructie verantwoord alcoholschenken kunnen barvrijwilligers verkrijgen via de website van een sportbond of via www.nocnsf.nl/IVA . Daarnaast kan een terzake deskundige ook een instructie geven aan barvrijwilligers. Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de barvrijwilligers die de instructie gevolgd hebben dient in de kantine aanwezig te zijn.

Artikel 8 – Voorlichting
1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3)en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
2. Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA.
In deze code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

Artikel 9 – Handhaving, klachtenprocedure en sancties
1. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
2. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
3. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente.

Paragraaf 3 – Paracommercie-bepalingen
Artikel 10 – Toegelaten horeca-activiteiten
1. De sportvereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur ziet hierop toe.
2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.
4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de sportkantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

Paragraaf 4 – Roken op het sportcomplex
Het aantal rookvrije sportverenigingen is het afgelopen jaar opnieuw flink gegroeid: vanaf 1 september zijn in Nederland meer dan 1152 sportclubs (gedeeltelijk) rookvrij, terwijl dat er vorig jaar nog ruim 550 waren. Ook bij de voetbalclubs is de stijging fors; van 208 in 2018 naar 432 in 2019.
Dat zoveel clubs ervoor kiezen rookvrij te worden past bij de grote maatschappelijke steun voor rookvrije sport. Maar liefst acht op de tien Nederlanders wil dat sportterreinen waar kinderen komen rookvrij zijn. Inmiddels zijn 94 voetbalverenigingen al geheel rookvrij. De overige 338 voetbalclubs zijn gedeeltelijk rookvrij. Ook de vvVorden wil hier een belangrijke stap in maken.
Al jaren is het bestaande beleid dat er binnen niet gerookt mag worden, dit geldt voor de kantine, de kleedkamers en alle overige ruimte’s waaronder de vergaderruimtes. Als vvVorden hebben we een stappenplan ingevoerd om de uitvoering ook daadwerkelijk realiseerbaar te maken.
Stap 0: is handhaven van de huidige beleid dat is binnen niet roken
Stap 1: vanaf 1 januari 2020 mag er niet meer gerookt worden op en langs de velden 1,2,3 en de oefenhoek op tijdstippen waarom de jeugd aanwezig is, dit zijn alle doordeweekse dagen tot 20:30 en op de hele zaterdag.
Stap 2: vanaf 1 augustus 2020 eveneens de zondag niet op en/of langs de velden 1,2,3 en de oefenhoek
Stap 3: vanaf 1 januari 2021 beperkt nog maar roken op gedeelte van terras (plek nog te bepalen)
Stap 4: vanaf 1 september 2021 geheel rookverbod muv nog de zondag en bij evenementen, dan alleen nog bij toegewezen plek.

Het bestuur van de vvVorden,
Marc van der Linden, voorzitter
Kees Jansen, bestuurslid Financiën & Facilitaire Zaken
Oscar Rondeel, secretaris