Procedure en voordracht ereleden, leden van verdienste, erevoorzitter

Procedure en voordracht ereleden, leden van verdienste, erevoorzitter

 1. Algemeen
  • Leden van verdienste en ereleden zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten tegenover de vereniging als zodanig zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen c.q. contributieverplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.
  • Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan voorzien van een motivatie. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat voldoet, tevens zal worden nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen het voorstel. Het voorstel dient voorzien te zijn van minimaal 25 handtekening van leden van de v.v. Vorden. De beslissing van het bestuur zal in de notulen van de bestuursvergadering worden vastgelegd. Indien het bestuur het voorstel afwijst zal dit aan de indiener met een motivatie worden meegedeeld.
  • Het definitief benoemen van een erelid of lid van verdienste en het onderscheiden van het betreffende lid wordt door het bestuur gedaan in de eerstvolgende algemene gelegenheid (ledenvergadering, nieuwjaarsreceptie, wikee de Viking enz.).
 2. Bijzondere leden
  • Lid van verdienste
   • De voordracht van een lid van verdienste moet onderbouwd worden met argumenten en voldoen aan één van de hieronder genoemde criteria;
  • 10 jaar of langer lid van voetbalvereniging Vorden, of meer dan 10 jaar actief (geweest) als vrijwilliger waarbij de vrijwilligersactiviteiten onbezoldigd werden uitgevoerd.
  • Heeft een voor de leden herkenbare functie of dienst gehad en/of project uitgevoerd in het belang van de vereniging.
   • Erelid
    • De voordracht voor de benoeming als erelid moet voldoen aan twee van de hieronder genoemde criteria;
   • Door actief een aantal werkzaamheden uitgevoerd te hebben die een beduidende en aantoonbare meerwaarde voor de vereniging hebben opgeleverd.
   • Persoon dient 10 jaar actief als vrijwilliger of lid te zijn geweest binnen de vereniging of in diverse commissies of werkgroepen.
   • Persoon dient minimaal 3 periodes zitting in het bestuur hebben gehad.
 • Erevoorzitter
 • Mocht de betreffende persoon onder de noemer Erelid (zie 2.2.) voorgedragen worden , maar is zijn functie voor minstens 3 periodes ‘voorzitter’ geweest, dan zal de titel ‘erevoorzitter’ gevoerd worden.